सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्रदाताहरुको लागी ठेक्का आव्हान गरिएको सम्बन्धि सुचना Itahari-Nepali २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्रदाताहरुको लागी ठेक्का आव्हान गरिएको सम्बन्धि सुचना Itahari-Nepali २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०५-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०५-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचना धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना २०७८ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचना धनगढी-खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरइभन्ज्याङ्ग सडक आयोजना २०७८ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 REOI Notice and TOR for Feasibility study and Detail Design of Gorusinghe-Gaddachowki Road सडक विभाग २०७८ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 REOI Notice and TOR for Feasibility study and Detail Design of Gorusinghe-Gaddachowki Road सडक विभाग २०७८ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Amendment Notice on Request for Expression of Interest (EEOI) (NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-03) सडक विभाग २०७८ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Amendment Notice on Request for Expression of Interest (EEOI) (NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-03) सडक विभाग २०७८ फाल्गुण ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा सडक डिभिजन, धनकुटा २०७८ फाल्गुण ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा सडक डिभिजन, धनकुटा २०७८ फाल्गुण ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०४-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं. ०४-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०१-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्