यांत्रिक महाशाखा

सडक एवं पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक सेवामा संलग्न रहेको सडक विभागको केन्द्रिय संगठन संरचना अन्तर्गत विभिन्न ४ महाशाखाहरु मध्ये यान्त्रिक एक हाे ।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, आर्थिक ऐन नियम र कार्यविधि, प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारबाट भएको मार्ग निर्देशन तथा सडक विभागको आन्तरिक कार्यसंचालन विधि एवं निर्देशन समेतलाई पालना गर्दै यस महाशाखाले तपशिलका मुख्य मुख्य कार्यहरु आफु र आफ्ना अन्तर्गतका ७ हेभी ईक्वीपमेन्ट डिभिजन, ११ यान्त्रिक कार्यालय र १ तालिम केन्द्रबाट सम्पादन गर्दै आएको छ ।

यान्त्रिक महाशाखाका मुख्य कार्यहरु :

  • हेभी ईक्वीपमेन्ट डिभिजन र यान्त्रिक कार्यालय तथा यान्त्रिक तालिम केन्द्रले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण मर्मत तथा संचालनको लागि रकम बांडफांड तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरु एलोकेसन गर्न राय दिने ।
  • पुराना काम नलाग्ने तथा अनावश्यक यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरु लिलाम गर्ने कार्यलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
  • विदेशबाट स्पेयर पार्टस खरिद गर्ने ।
  • कार्य संचालन कोषको प्रोत्साहन पुरस्कार सम्बन्धी मूल्यांकनको काम र केन्द्रीय आ.वि. तयार गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation