योजना तथा अनुगमन महाशाखा

योजना तथा तथा अनुगमन महाशाखाले सडक विभाग अन्तर्गतका योजनाहरुको बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यमा विभिन्न योजनाहरुबाट प्राप्त प्रगति Compile गर्ने, समिक्षा गर्ने र सम्बन्धित निकायमा रिपोर्टिंग गर्ने र पुल तथा सडकहरूको सर्भेक्षण तथा डिजाईन गर्ने कार्य गर्दछ। 

योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु
         (१)  योजना, अनुगम तथा मूल्यांकन शाखा
         (२)  भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखा
         (३)  सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा
         (४)  हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना-संचार प्रविधि शाखा

योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट हुने मुख्य-मुख्य कार्यहरु:

  • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सडक बिभागका महाशाखाहरु, मन्त्रालय र अन्य निकयाहरुसंग समन्वय गरी तर्जुमा गर्ने ।

  • लक्ष्य अनुरुप तोकिएको काम उपयुक्त स्तर तथा निश्चित अवधिमा पूरा गर्न स्पष्ट नीति निर्देशन एवं मार्गनिर्देशन दिने ।

  • रेट एनलाईसिसको लागि Norms तयार पार्ने र सुधार गर्न आवस्यक प्रक्रिया अपनाउने ।

  • निर्माण प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने, विभागबाट संचालन हुने कामको राष्ट्रिय स्तरको डिजाईन सम्बन्धी नीति तयार गर्ने, डिजाइन  कम्पुटराइजेशन गर्ने, सफ्टवेयर विकास गर्ने ।

  • गुणस्तर परीक्षण, सिभिल इन्जिनियरिंग कामको लागि स्पेसिफिकेसन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ।