योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा

योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाकाे कार्य विवरण :

  • विभागको केन्द्रीय स्तरका सडक योजनाहरुको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने ।

  • विभागको केन्द्रीय स्तरका सडक योजनाहरुका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित महाशाखाहरुबाट प्राप्त गरी जांच गर्ने र स्वीकृतिको लागि कार्यवाही उठाउने ।

  • विभिन्न योजनाहरुको प्रगती विवरण सम्बन्धी महाशाखाबाट प्राप्त गरी Compile गर्ने र सम्बन्धित निकाय (मन्त्रालय, रा.यो.आ ) मा पठाउने तथा विभागीय स्तरमा आन्तरिक मूल्यांकन विवेचना गर्ने ।

  • सडक सम्बन्धी वार्षिक निर्माण तथा मर्मत कार्यको प्रगती, वजेट र कार्यक्रमको तथ्यांक राख्ने ।

  • नेपाल सरकारको नीति अनुरुप अल्पकालीन ५ बर्षे योजना दीर्घकालिन २० वर्षे योजनालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने ।