हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा

https://dor.gov.np/hmis-ict

HMIS-ICT योजना तथा डिजाइन महाशाखा अन्तर्गतको शाखा हो । यस शाखामा दुई विभिन्न सूचना प्रणाली छन् ।

(१) हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS)


सडक अनुगमन गर्ने तथा IRI (International Roughness Index), SDI (Surface Distress Index) and Traffic Count बाट प्राप्त सामरिक सडकहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै स्टोर गर्ने ।

(२) सूचना संचार प्रविधि (ICT)

  • सडक बिभाग अन्तर्गतका विभिन्न Online Applications को Hosting गर्नुका साथै विभागको सर्भर तथा Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) का Devices को व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने ।
  • सर्भर नेटवकिङ तथा सर्भर-डाटाहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
  • यस शाखाबाट सञ्चालित सफ्टवयरहरु (SSRN, FMIS, CMS) को व्यवस्थापन तथा सम्भार गर्ने ।
  • PPMO बाट सचालित E-Procurement System (EGP) को प्रयोग गर्न विभागका कार्यालयहरुका लागि Admin User को व्यवस्थापन गर्ने ।
  • विभागको वेवसाइट व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सम्भार गर्नुका साथै Website Content and Data व्यवस्थापन गर्ने; विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको लागि Web-Admin तथा Circular Page को User Creation and Credentials Management सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • नेपाल सकारको केन्द्रिकृत ईमेल प्रणालीको User Management and Office Set-up गर्ने ।
  • विभागको कार्यालय तथा सर्भर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ईन्टरनेट तथा विभाग परिसर नेटवर्कि सिष्टमको व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने ।
  • विभागका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवयर विकास सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नुका साथै विभागको IT सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राय दिने ।

    Facebook