सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना नं. ०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 वोलपत्र तथा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशय तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारे सूचना महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक) दार्चुला २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Sealed Quotation Notice regarding Procurement of Security Service हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना नं. ०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ जेठ २० फाइल उपलब्ध छैन
10 आर्थिक प्रस्ताव खाेल्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ जेठ २० फाइल उपलब्ध छैन
11 DOR Newsletter Vol. 29 काे लागि लेख रचना पठाउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 DOR Newsletter Vol. 29 काे लागि लेख रचना पठाउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Regarding Office Login (Email-Circular) Credentials Request HMIS-ICT शाखा, याेजना तथा अनुगमन महाशाखा, सडक विभाग २०७९ जेठ १६ फाइल उपलब्ध छैन
14 Regarding Office Login (Email-Circular) Credentials Request HMIS-ICT शाखा, याेजना तथा अनुगमन महाशाखा, सडक विभाग २०७९ जेठ १६ फाइल उपलब्ध छैन
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ जेठ १३ फाइल उपलब्ध छैन
16 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ जेठ १३ फाइल उपलब्ध छैन
17 Contract Award Notice, Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Individual Consulting Service of Road Safety Support Engineer Contract Identification No. SRCTIP-MOPIT-CS-IND-27-2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Contract Award Notice, Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP) Individual Consulting Service of Road Safety Support Engineer Contract Identification No. SRCTIP-MOPIT-CS-IND-27-2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 आयोजनाका अस्थायी दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 ठेक्का तोडिएको सम्बन्धमा सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्