DoR News Letters

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1DoR Newsletter Vol. 25२०७७ चैत्र ०६डाउनलोड गर्नुहोस्
2DoR Newsletter Vol. 26२०७८ भाद्र २७डाउनलोड गर्नुहोस्
3DoR Newsletter Vol. 27२०७८ साउन १७डाउनलोड गर्नुहोस्
4DoR Newsletter Vol. 28२०७८ पौष १७डाउनलोड गर्नुहोस्
5HMIS Newsetter 1२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
6HMIS Newsetter 11२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
7HMIS Newsetter 12२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
8HMIS Newsetter 13२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
9HMIS Newsetter 14२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
10HMIS Newsetter 15२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
11HMIS Newsetter 16२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
12HMIS Newsetter 17२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
13HMIS Newsetter 18२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
14HMIS Newsetter 19२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
15HMIS Newsetter 20२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
16HMIS Newsetter 22२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
17HMIS Newsetter 24२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
18HMIS Newsetter 3२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
19HMIS Newsetter 4२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
20HMIS Newsetter 5२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्