प्रकाशन

क्र.स प्रकाशन वर्ग
1Acts, Policies and Regulationsपुरा हेर्नुहोस्
2ADB reportsपुरा हेर्नुहोस्
3Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN)-MPA Phase-1पुरा हेर्नुहोस्
4BIMP-IIपुरा हेर्नुहोस्
5Bridge Manualपुरा हेर्नुहोस्
6Bridge Project Publicationपुरा हेर्नुहोस्
7Bridges Improvement and Maintenance Programपुरा हेर्नुहोस्
8Business Planपुरा हेर्नुहोस्
9CMS Manualपुरा हेर्नुहोस्
10Contactsपुरा हेर्नुहोस्
11Departmental Policy Documentsपुरा हेर्नुहोस्
12विकाश सहायता कार्यान्वयन महाशाखा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको प्रतिवेदनपुरा हेर्नुहोस्
13DoR News Lettersपुरा हेर्नुहोस्
14EGP Phase II (EGP-II) Manualपुरा हेर्नुहोस्
15EIA of SASEC Roads Improvement Projectपुरा हेर्नुहोस्
16ESMF Nepaliपुरा हेर्नुहोस्
17संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सम्बन्धी प्रकाशनपुरा हेर्नुहोस्
18Five Years Strategic Planपुरा हेर्नुहोस्
19 General Documentsपुरा हेर्नुहोस्
20GESU Publicationपुरा हेर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation