प्रकाशन

क्र.स प्रकाशन वर्ग
1Acts, Policies and Regulationsपुरा हेर्नुहोस्
2ADB reportsपुरा हेर्नुहोस्
3BIMP-IIपुरा हेर्नुहोस्
4Bridge Manualपुरा हेर्नुहोस्
5Bridge Project Publicationपुरा हेर्नुहोस्
6Bridges Improvement and Maintenance Programपुरा हेर्नुहोस्
7Business Planपुरा हेर्नुहोस्
8CMS Manualपुरा हेर्नुहोस्
9Departmental Policy Documentsपुरा हेर्नुहोस्
10विकाश सहायता कार्यान्वयन महाशाखा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको प्रतिवेदनपुरा हेर्नुहोस्
11EGP Phase II (EGP-II) Manualपुरा हेर्नुहोस्
12EIA of SASEC Roads Improvement Projectपुरा हेर्नुहोस्
13ESMF Nepaliपुरा हेर्नुहोस्
14संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सम्बन्धी प्रकाशनपुरा हेर्नुहोस्
15Five Years Strategic Planपुरा हेर्नुहोस्
16 General Documentsपुरा हेर्नुहोस्
17GESU Publicationपुरा हेर्नुहोस्
18GRS Progress reportपुरा हेर्नुहोस्
19 Guide to Road Slope and Protectionपुरा हेर्नुहोस्
20Guideline for Quality Management for Concrete Bridgeपुरा हेर्नुहोस्

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation