सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना ! सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना ! सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७५ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE) सडक विभाग २०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Expression of Intrest (EOI) for Detailed Engineering Survey, Design and Report Preparation of Roads under PMEU/3371594/075/76/DPR 05-14 and PMEU/3373624/074/75/DPR 04(RE) सडक विभाग २०७५ माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076) सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076) सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Notice आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding Shortlisted Consulting Firms SHIP-CSC Notice आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ पौष २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Letter of Intention to Award Contracts सडक डिभिजन, इलाम २०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Letter of Intention to Award Contracts सडक डिभिजन, इलाम २०७५ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCID सडक विभाग २०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding REOI, C.N.NIRTTP-DOR-CQS-6,DCID सडक विभाग २०७५ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना | सडक विभाग २०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 सुरक्षा सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र आवहानको सुचना | सडक विभाग २०७५ कार्तिक १२ डाउनलोड गर्नुहोस्