सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12 सडक विभाग २०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12 सडक विभाग २०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14 सडक विभाग २०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14 सडक विभाग २०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 मेची पुलको घर टहराको क्षेतीपूर्ति सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्