सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCB सडक विभाग २०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 NOitce Regarding Nagdhunga Tunnel Construction Project, IFB No.:NTCP/01/075-76, FCB सडक विभाग २०७५ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regardign LOI, IFB No. DORMEB/CB/074/75/01, DORMEB/CB/074/75/02 and DORMEB/CB/074/75/03 , Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regardign LOI, IFB No. DORMEB/CB/074/75/01, DORMEB/CB/074/75/02 and DORMEB/CB/074/75/03 , Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 LOI Technical Notice 6 and Notice to Open Financial Bids हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 LOI Technical Notice 6 and Notice to Open Financial Bids हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice to Open Financial Bids हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice to Open Financial Bids हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3370124/074-75/03 (R), Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3371653/074-75/01, Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3370124/074-75/03 (R), Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3371653/074-75/01, Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice Regarding TOR , BOQ of RFP, C.N:NSTRIPD/3373294/074/75-D1, NSTRIPD/3373294/074/75-D2 and NSTRIPD/33731454/074/75-D3 , NSTRRIP सडक विभाग २०७५ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice Regarding TOR , BOQ of RFP, C.N:NSTRIPD/3373294/074/75-D1, NSTRIPD/3373294/074/75-D2 and NSTRIPD/33731454/074/75-D3 , NSTRRIP सडक विभाग २०७५ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 APG को म्याद थप गरी पेश गर्ने बारे सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ जेठ २४ फाइल उपलब्ध छैन
16 APG को म्याद थप गरी पेश गर्ने बारे सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ जेठ २४ फाइल उपलब्ध छैन
17 सडक सिमा सडक डिभिजन, तुम्लिङटार २०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सडक सिमा सडक डिभिजन, तुम्लिङटार २०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice Regarding LOI, C.N:DORHMISICT/3370124/074-75/009, HMIS-ICT सडक विभाग २०७५ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding LOI, C.N:DORHMISICT/3370124/074-75/009, HMIS-ICT सडक विभाग २०७५ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्