सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D11,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D09,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D10,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D11,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D10,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D09,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice regarding the opening of financial proposal [Contract ID: PMEU-337159-075-76/DPR-05,08,10,22,25,27,31] सडक विभाग २०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice regarding the opening of financial proposal [Contract ID: PMEU-337159-075-76/DPR-05,08,10,22,25,27,31] सडक विभाग २०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०१/२०७६/७७ सडक डिभिजन, दमक २०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०१/२०७६/७७ सडक डिभिजन, दमक २०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding Intention of Acceptance, C.N.MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, 2076-04-19, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding Intention of Acceptance, C.N.MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, 2076-04-19, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice Regarding Opeining Of FInancial Proposal, 2076-04-09, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice Regarding Opeining Of FInancial Proposal, 2076-04-09, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बार्षिक प्रगति विवरण सारांस २०७५-७६ सडक डिभिजन, दमक २०७६ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बार्षिक प्रगति विवरण सारांस २०७५-७६ सडक डिभिजन, दमक २०७६ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Online Human Resource Survey, 8 July 2019 सडक विभाग २०७६ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding Online Human Resource Survey, 8 July 2019 सडक विभाग २०७६ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्