GESU Publication

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Bio-Engineering Information (Rate Analysis Norms)२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
2Environmental and Social Management Framework२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
3Environmental and Social Management Framework with Amendment 2013२०७४ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
4Environmental Assessment in the Road Sector of Nepal २०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
5Environmental Management Guidelines२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
6EPRIRP Guidelines July_2007_FA_VIII२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
7GESU Business Plan२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
8Guide to Road Slope Protection works२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
9Road side Bio-Engineering Reference Manual (2076-01-12)२०७६ बैशाख १२डाउनलोड गर्नुहोस्
10Road Side Geo-Technical Problems_ A Practical Guide to their Solutions२०७३ भाद्र १९डाउनलोड गर्नुहोस्
11Roadside Bio-Engineering Site Handbook (2076-01-12)२०७६ बैशाख १२डाउनलोड गर्नुहोस्
12राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६0000-00-00डाउनलोड गर्नुहोस्
13सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१२०७८ आषाढ १५डाउनलोड गर्नुहोस्