PMIS Software पुनः सञ्चालनमा रहेकोले मिति २०७९-०४-०३ सम्म PMIS Data Update गर्नु हुन ।

२०७९ साउन ०२

PMIS Software पुनः सञ्चालनमा रहेकोले मिति २०७९-०४-०३ सम्म PMIS Data Update गर्नु हुन ।


PMIS Login URL :   http://202.166.201.165/pmis