कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Director General First Class Engineering Civil Highway सडक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुकाे कर्मचारी नामावली तथा सम्पर्क नम्बर