• गृह पृष्‍ठ
  • सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा
  • सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा

सडक क्षेत्र सीप विकास शाखा

सडक विभागको  जनशक्तिको दक्षता /शिप अभिवृद्धि गर्ने :

कार्यविधि :

क) देश /विदेशमा Trainning उच्च शिक्षा, Seminar, सम्मेलन, कार्यशाला, अध्ययन Tour  आदिको पहिचान गरी Trainning Plan, Program तयार पार्ने कार्य गर्ने ।

  • स्वीकृत Trainning Program  को जानकारी श्री स.वि. अन्तर्गत रहेका  निकायमा गराउने |
  • शाखा प्रमुखरुसंग छलफल गरी Job अनुसार आवश्यक पर्ने Training पहिचान गरी त्यसको Course तथा ToR तयार गर्ने, गराउने |
  • सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका व्यत्ति/स‌स्थाको खोजी  र सहभागीहरुको चयन तथा Logistic Supports (Trainning स्थान , Transport सामाग्री) व्यवस्था मिलाउने; Payment को लागि Recommend गर्ने | यी कार्यहरु स्वीकृत कार्यक्रमको समयावधि भित्र सम्पन्न गर्ने |

ख) विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट गरीएको अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन संकलन गरी Documentation आगामी आ.व. को प्रथम चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने |

ग) संस्थागत विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय  संस्थाहरुको सदस्य बन्ने |

घ) पासपोर्ट तथा भिसा उपलब्ध गराउने तर्फ कार्यवाही अघि बढाउने |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation