• गृह पृष्‍ठ
  • योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा
  • योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखाको कामहरु :

१. विभागको केन्द्रस्तरीय सडक योजनाहरुको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने ।

२. विभागको केन्द्रस्तरका सडक योजना हरुको कार्यक्रमहरु सम्बन्धित महाशाखाहरु बाट प्राप्त गरी जाच गर्ने र स्वीकृतिको लागि कार्यवाही उठाउने ।

३. विभिन्न योजनाहरुको प्रगती विवरण सम्बन्धि महाशाखाबाट प्राप्त गरी compile गर्ने र सम्बन्धित निकाय (मन्त्रालय, रा.यो.आ )मा पठाउने तथा विभागीय स्तरमा आन्तरिक मुल्यांकन विवेचना गर्ने ।

४. सडक सम्बन्धि वार्षिक निर्माण तथा मर्मत कार्यको प्रगती, वजेट र कार्यक्रम को तथ्यांक राख्ने ।

५. नेपाल सरकारको नीति अनुरुप अल्पकालीन ५ बर्षे योजना दिर्घकालिन २० वर्षे योजनालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation