बहुपक्षीय शाखा

बहुपक्षीय सहयोग साखाका कामहरु :

  • बहुपक्षीय अनुदान, ऋणको लागि हुने वार्ता-सम्झौताको  लागि आवश्यक कागजात तयार पार्ने एवं दातृ संस्थाहरु (डोनर एजन्सी) र आयोजनाहरु बीच समन्वय राख्ने ।
  • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मूल्यांकन गर्ने, निर्माण कार्यको अनुगमन र निर्माण कार्यको लागि भएका सम्झौता अनुरुप कार्यवाही गर्ने ।
  • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा पठाउने ।
  • बहुपक्षीय अनुदान र ऋणका लागि वार्ता-सम्झौताको कागजात तयार पार्ने कार्यविधि र कार्यतालिका अगाडि पेश गरिएका कार्यविधि र कार्यतालिका अनुसार नै हुनेछ ।
  • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मूल्यांकन, निर्माण कार्यको अनुगमन र निर्माण कार्यको लागी भएको सम्झौता अनुरुपको कार्यविधि र कार्यतालिका द्विपक्षीय आयोजनाहरुमा पेश गर्ने ।
  • बहुपक्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा पठाउने । साे सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यतालिका द्विपक्षीय आयोजनाहरूमा पेश गरे अनुसार हुनेछ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation