सम्भार महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत निम्न कार्यहरु रहेका छन् :

 • संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरुलाई सुम्पिएको कार्य गर्न गराउन नीति निर्देशन दिने ।
 • संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरु तथा मातहतका कार्यालयबाट हुने कार्यहरुको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने ।
 • सडक मर्मत तथा संभार, पुल तथा आयोजनाहरुको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी योजना महाशाखामा पठाउने ।
 • सबै संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरुबाट सडक मर्मत संभार, पूल आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य तथा प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना महाशाखामा पठाउने ।
 • सडक मर्मत, संभार तथा पुलको लागि वैज्ञानिक आधारमा प्राथमिकता सूची तयार गरी सोही अनुरुप कार्यक्रम बनाउने तथा कार्यान्वयन गराउने ।
 • वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत संचालित सडक मर्मत तथा संभार आयोजनाहरुको नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेतर्फ विकास सहायता कार्मयान्वयन महाशाखासंग समन्वय गर्ने ।
 • आपतकालीन स्थितिमा पर्न आउने जिम्मेवारीलाई समयमै महशुस गरी सडक पुल तथा सडकका अन्य स्ट्रक्चरहरुको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने र यातायात व्यवस्थामा अबरोध हुन नदिन आवश्यक जनशक्ति एवं साधनको अग्रिम अनुमान एवं व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 • सडकको दाँया बाँया वृक्षारोपण गर्ने, सडक युटिलिटी सर्भिसेज, सडक संकेत चिन्ह तथा पेन्टिङ सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
 • विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आवश्यक पहल गर्ने ।
 • SMD बाट Integrated Annual Road Maintenance Program (IARMP) तयार गर्ने गराउने ।
 • सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर, ओभरसियर तथा लेन्थवर्करहरुलाई सडक तथा पुल मर्मत सुधार सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
 • मर्मत संभार  सम्बन्धी डकुमेन्टहरु तर्जुमा तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य गर्ने / गराउने ।
 • दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation