• गृह पृष्‍ठ
  • हाईवे बेबास्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा
  • हाईवे बेबास्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा

हाईवे बेबास्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा

HMIS-ICT योजना तथा डिजाइन महाशाखा अन्तर्गत को शाखा हो | यश शाखामा  दुइ विभिन्न सूचना प्रणाली छन् |


१) हाईवे बेबास्थापन सूचना प्रणाली 
यस अन्तर्गत का काम हरु यश प्रकार छन् :
अनुगमन गर्ने तथा IRI ( international Roughness index) , SDI( Surface Distress Index) and Traffic Count बाट प्राप्त सामरिक सडक हरुको तथ्यांक संकलन गर्न का साथै स्टोर गर्ने |

२) तथा  सूचना संचार प्रविधि शाखा
यश बिभाग अन्तर्गत का विभिन्न software जस्तै Eprocurement System, FMIS (Financial Management Information system), CMS (Conract     Monitoring System)  e.t.c  को निरीक्षण तथा  बेबस्थापन |
यश बिभाग अन्तर्गतको Data Center को   निरीक्षण तथा  बेबस्थापन |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation