• गृह पृष्‍ठ
  • हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा
  • हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा

हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा सूचना संचार प्रविधि शाखा

HMIS-ICT योजना तथा डिजाइन महाशाखा अन्तर्गतको शाखा हो । यस शाखामा दुई विभिन्न सूचना प्रणाली छन् ।


(१) हाईवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS)
सडक अनुगमन गर्ने तथा IRI (International Roughness Index), SDI (Surface Distress Index) and Traffic Count बाट प्राप्त सामरिक सडकहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुका साथै स्टोर गर्ने ।

(२) सूचना संचार प्रविधि (ICT)
सडक बिभाग अन्तर्गतका विभिन्न softwares जस्तै Eprocurement System, FMIS (Financial Management Information System), CMS (Conract Monitoring System) आदिको निरीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभागका Data Center and Data Recovery Site को निरीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभागकाे वेव-मेल तथा वेवसाइट स‌चालन तथा रेखदेख गर्ने, तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्य गर्ने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation