• गृह पृष्‍ठ
  • भु -वातावरण तथा सामाजिक शाखा
  • भु -वातावरण तथा सामाजिक शाखा

भु -वातावरण तथा सामाजिक शाखा

कार्य तथा कार्यविधिहरु  

१. सडक निर्माण मर्मत संभारले गर्दा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको लेखा जोखा र निराकरण सम्बन्धि आवस्यक अध्ययन गरी आयोजना छनौटमा सहयोग पुराउने |

कार्यविधि:

अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नको लागी परामर्शदाता छनौट गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने |

२. पहिरो फाल्दा, सडक निर्माण कार्यमा भएको ढुंगामाटो फाल्दा, चट्टान काट्दा तथा सिधा गर्नु पर्ने काम गर्दा वातवरण संरक्षणको निम्ति अपनाउनु पर्ने उपायहरु पत्ता लगाई लागु गर्ने र गर्न लगाउने |

कार्यविधि :

सडक डिभिजन, योजना तथा अन्य सडक सम्बन्धि निकाय बाट सूचना संकलन गरि सोहि अनुरुप सडक निर्माण मर्मत तथा संरचना सम्बन्धि वातावरण निर्देशिका तयार एवं अध्यावधिक गर्ने एवं सडक सम्बन्धि Geo-Technical, Bio-Engineering, Environmental र Social परामर्श प्रदान गर्ने |

३. क्रमिक रुपमा भू-वातावरण सम्बन्धि केन्द्र स्तरीय डाटाबेस तयार गर्ने |

कार्यविधि :

सडक डिभिजन, योजना तथा अन्य सडक सम्बन्धि निकाय एवं Internet तथा अन्य स्रोत बाट सूचना संकलन गरि Computer मा डाटावेस तयार गर्ने साथै सूचना संकलन केन्द्र (Archive) स्थापना गर्ने |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation