• गृह पृष्‍ठ
  • बैदेशिक समन्वय महाशाखा
  • बैदेशिक समन्वय महाशाखा

बैदेशिक समन्वय महाशाखा

सडक एवं पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी देशको विभिन्न भागहरुलाइ एक अर्का सित आबध गराई  आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उदेस्यका साथ सार्बजनिक सेवामा संलग्न रहेका सडक विभागको केन्द्रीय संगठन संरचना अन्तर्गत विभिन्न ५ महाशाखा हरु मध्ये  बैदेशिक महाशाखा पानी एक रहेको छ ।

बैदेशिक महाशाखाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ बैदेशिक महाशाखा अन्तर्गत हाल द्विपक्षीय शाखा, बहुपक्षीय शाखा, बिबाद समाधान शाखा रहेको छ अन्य विवरण यस प्रकारका छन् ।

बैदेशिक महाशाखाका कामहरु

  1. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग र बिबाद समाधान शाखाहरुका कामहरु गराउने ।
  2. बैदेशिक स्रोतको आयोजनाको लागी परामर्श दात्री सेवाहरु र निर्माण कम्पानिहरुको छनौट र ठेक्का व्यवस्थापन प्राप्त प्रतिबेधन हरुमा कमेन्ट आधि जस्ता कार्यहरुमा प्रतक्ष्य संलग्न भै काम गर्ने गराउने ।
  3. बैदेशिक स्रोतको सबै निर्माण एवं पुननिर्माण आयोजनाहरुको समन्वय अनुगमन एवं मुल्यानकन गर्ने ।
  4. सम्झौता अनुरुप टेक्नोलोजी ट्रान्सफर को लागी व्यवस्था गर्ने ।
  5. बैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालय संग समन्वय राखी तर्जुमा गर्ने ।
  6. बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खटि आएका विदेशीहरुको पासपोर्ट भिषा सम्बन्धि कार्य गर्ने ।

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation