आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रसासन शाखाको काम तथा कार्यविधि :

(१) बजेट बाडफाड तथा अख्तियारी तयारी गर्ने ।

कार्यविधि

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयबाट अख्तियारी, बजेट बाडफाड तथा योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट स्वीकृत कार्यक्रम प्राप्त भएपछि सडक बिभाग अन्तर्गतका संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, योजना तथा कार्यालयको नाममा अख्तियारी र बजेट बाडफाड तयार गरी महानिर्देशकबाट प्रमाणित गराई अन्तर्गतका कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउने।

(२) साधारण बजेट तयार गर्ने ।

कार्यविधि

आगामी आ.व. को लागी विभागले आफ्नो साधारणतर्फ अनुमानित साधारण वार्षिक बजेट तयार गर्नुका साथै अन्तर्गतका संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयले तयार गरेको आगामी आ.व. को लागि पेश गरेको अनुमानित वर्षिक बजेट एकीकृत रुपमा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

(३) प्रतिबेदन तयार गर्ने ।

कार्यविधि

विभागको मासिक तथा वर्षिक रुपमा बिनियोजित तर्फको खर्चको फाटवारी र आ.बि  साथै राजस्व र धरौटीको मासिक तथा वार्षिक विवरण तयार गर्नुका साथै अन्तर्गतका संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, आयोजना तथा कार्यालयको वार्षिक रुपमा आ.बि. एकिकृत रुपमा तयार गर्ने ।

(४) बिनियोजन सम्बन्धि काम ।

 कार्यविधि

विभागको नाममा प्राप्त साधारण तथा विकासक खर्च गर्ने अख्तियारी तथा बाडफाड अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा लिने, आवश्यक कागजात अनुसार बजेट खर्चको लागी पेश गर्ने, स्वीकृत भैसकेपछि भौचार, चेक तयार गरिसकेपछि भुक्तानी गर्ने ।

(५) धरौटी तथा राजश्व सम्बन्धी काम ।

कार्यविधि

विभागको नाममा प्राप्त साधारण तथा विकासको खर्च गर्ने अख्तियारी तथा बाडफाड अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा लिने, आवश्यक कागजात अनुसार बजेट खर्चको लागी पेश गर्ने, स्वीकृत भैसकेपछि भौचर,चेक तयार गरिसकेपछि भुक्तानी गर्ने ।

(६) लेखा परिक्षण गराउने ।

कार्यविधि

विभागको विनियोजित राजस्व र धरौटीको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आ.ले.प. प्रत्यक २/२ महिनामा तथा अन्तिम लेखा परिक्षण म.ले.प. को कार्यतालिका अनुसार सम्पन्न गराउने ।

(७) लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक बेरुजुको जबाफ पठाउने ।

कार्यविधि

म.ले.प. को विभागबाट अन्तिम ले.प. भै सकेपछि दिईएको प्रारम्भिक बेरुजु प्रतिबेदन उठाईएका बिषयमा भएका आवश्यक प्रमाण, स्पस्टिकरण सहितको जवाफ तयार गरी म.ले.प. को विभागबाट पेश गर्ने, अन्तर्गत कार्यालयले पेश गरे नगरेको अनुगमन गर्ने ।

(८) बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी राय दिने ।

कार्यविधि

विभाग र अन्तर्गत निकायको बेरुजुमा उठईएका विषय अनुसार आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने, स्पष्टिकरण पेश गर्ने तथा कागजात संकलन गरी वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने ।

(९)  आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी राय दिने तथा निकासा, रकमान्तर तथा थप बजेट सम्बन्धी काम ।

कार्यबिधि

विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा माग भएको राय प्रचलित ऐन, नियम, परिपत्र आदिको आधारमा उपयुक्त राय दिने ।

(१०)  निकासा, रकमान्तर तथा थप बजेट सम्बन्धी काम ।

विभाग र अन्तर्गतका संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा अन्य कार्यालयको लागि निकासा गर्ने, गराउने, रकमान्तर सम्बन्धी थप बजेट सम्बन्धी काम गर्ने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation