आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रसासन शाखाको कामहरु :

क) बजेट बाडफाड तथा अख्तियारी तयारी गर्ने

ख) साधारण बजेट तयार गर्ने

ग ) प्रतिबेदन तयार गर्ने

घ) बिनियोजन सम्बन्धि काम

ङ) धरौटी सम्बन्धि काम

च ) लेखा परिक्षण गराउने

छ) लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक बेरुजुको जबाफ पठाउने

ज) बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धि राय दिने

झ) आर्थिक प्रसासन सम्बन्धि राय दिने तथा निकासा, रकमान्तर तथा थप बजेट सम्बन्धि काम 

 

काम तथा कार्यबिधि

क) बजेट बाडफाड तथा अख्तियारी तयार गर्ने

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अख्तियारी बजेट बाडफाड तथा योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा स्वीकृत कार्यक्रम प्राप्त भएपछि सडक बिभाग अन्तर्गतका क्षेत्रिय सडक निर्देशनालय, योजना तथा कायालायाको नाममा अख्तियारी र बजेट बाडफाड तयार गरी महानिर्देशक बाट प्रमाणित गराई अन्तर्गतका कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउने |

ख ) अनुमानित बार्षिक साधारण बजेट तयार गर्ने :

आगामी आ.व. को लागी विभागले आफ्नो साधारण तर्फ अनुमानित साधारण बार्षिक बजेट तयार गर्नका साथै अन्तर्गतका क्षे नि तथा कार्यालयले तयार गरेको आगामी आ.व. को लागी पेश गरेको अनुमानित बार्षिक बजेट एकीकृत रुपमा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने |

ग) प्रतिवेदन तयार गर्ने :

विभागको मासिक तथा बार्षिक रुपमा बिनियोजित तर्फको खर्चको फाटवारी र आ.बि  साथै राजस्व र धरौटीको मासिक तथा बार्षिक विवरण तयार गर्नुका साथै अन्तर्गतका  क्षे  नि आयोजना तथा कार्यालयको वार्षिक रुपमा आ.बि. एकिकृत रुपमा तयार गर्ने |

घ) बिनियोजन सम्बन्धि काम :

 विभागको नाममा प्राप्त साधारण तथा बिकाशको कर्चा गर्ने अख्तियारी तथा बाडफाड अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा लिने, आवश्यक कागजात अनुसार बजेट खर्चको लागी पेश गर्ने, स्वीकृत भैसकेपछि भौचार, चेक तयार गरीसकेपछि भुक्तानी गर्ने काम गर्ने |

ङ) बिनियोजन सम्बन्धि काम :

विभागको नाममा प्राप्त साधारण तथा विकाशको खर्च गर्ने अख्तियारी तथा बाडफाड अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा लिने ,आवश्यक कागजात अनुसार बजेट खर्चको लागी पेश गर्ने, स्वीकृत भैसकेपछि भौचर,चेक तयार गरिसकेपछि भुक्तानी गर्ने काम गर्ने

च) धरौटी तथा राजस्व सम्बन्धि काम :

विभागमा विभिन्न कामको सिलसिलामा राख्नु / बुझाउनु पर्ने धरौटी तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व लिई सो को जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने, आवश्यक प्रकृया पुरा गरेको प्रमाण पेश भएपछि धरौटी फिर्ता गर्ने |

छ) लेखा परिक्षन गराउने :

विभागको विनियोजित, राजस्व र धरौटीको को. ल. नि. का. बाट आ. ले. प. प्रत्यक २/२ महिनामा तथा अन्तिम लेखा परिक्षन म.ले.प. को कार्यतालिका अनुसार सम्पन्न गराउने |

ज) लेखपरिक्षनको प्रारम्भिक बेरुजुको जवाफ पठाउने:

म.ले.प. को विभागबाट अन्तिम ले.प. भै सकेपछि दिईएको प्रारम्भिक बेरुजु प्रतिबेदन उठाईएका  बिषयमा भएका आवश्यक प्रमाण , स्पस्टिकरण सहितको जवाफ तयार गरी गर्न म.ले.प. को विभागबाट पेश गर्ने , अन्तर्गत कार्यालयले पेश गरे नगरेको अनुगमन गर्ने |

झ) बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धि काम गर्ने :

विभाग र अन्तर्गत निकायको बेरुजुमा उठईएको विषय अनुसार  आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्ने स्पस्टिकरण पेश गर्ने तथा कागजात संकलन गरी वेरुजु गर्ने गराउने |

ञ)  आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा राय दिने :

भाग र अन्तर्गतका निकायबाट विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा माग भएको राय प्रचलित ऐन ,नियम, परिपत्र आदीको आधारमा उपयुक्त राय दिने |

ट) निकासा, रकमान्तर तथा थप बजेट सम्बन्धि काम :

विभाग र अन्तर्गतका क्षे.नि. र कार्यालयको लागी निकासा गर्ने, गराउने, रकमान्तर सम्बन्धि थप बजेट सम्बन्धि काम गर्ने |

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation