• गृह पृष्‍ठ
 • केन्द्रीय सडक प्रयोगशाला
 • केन्द्रीय सडक प्रयोगशाला

केन्द्रीय सडक प्रयोगशाला

कार्य विवरण :

१.१ सडकहरुको निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न प्राप्त निर्माण सामाग्री हरूको  परिक्षण कार्य गर्ने |

१.२ सडकको मापदण्डहरु(Standard Specification ) तथा निर्माण कार्यको Norms तर्जुमा, गर्ने र पुराना मापदण्डहरु लाई अध्यावधिक गर्ने |

कार्यविधि :

२.१ सडकहरुको निर्माण कार्यको  गुणस्तर कायम गर्न प्राप्त निर्माण सामाग्री हरूको  परिक्षण कार्य गर्ने ।

 • निर्माण सामाग्री परिक्षण गर्न  भनी व्यक्ति  वा संस्थानबाट प्राप्त निवेदनहरू दर्ता गर्ने  ।
 • प्राप्त निर्माण सामाग्री परिक्षणमा लाग्ने राजश्व Geo technical section, Gabion wire, Cement concrete, Bitumen test  सेक्सनका ल्याब अधिकृत हरूले निर्धारण गरी बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने वा लेखा शाखामा रकम संकलन गरी बैंकमा जम्मा गर्ने ।
 • Geo technical section, Gabion wire, Cement concrete, Bitumen test  सेक्सनबाट  ल्याब परिक्षणा आधारमा रिपोर्ट तैयार गर्ने ।

२.२  सडक गुणास्तर व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सामाग्री तयार गरी विभिन्न सडक प्रबिधिकहरुको लागी तालिम संचालन गर्ने  ।

 • तालिम दिन आवस्यक  वर्ग र तीनको तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने  ।
 • पहिले दिईएका  तालिमको मुल्यांकन गर्ने ।
 • तालिम सामाग्री तयार गर्ने र स्रोत व्यक्तिको छनौट गर्ने ।

२.३ सडकको मापदण्डहरु(Standard Specification ) तथा निर्माण कार्यको Norms तर्जुमा, गर्ने र पुराना standard  लाई अध्यावधिक गर्ने |

 • प्राप्त सुझाब हरु संकलन  गर्ने |
 • सुझाब हरु  अन्य देशमा रहेको मापदण्ड संग तुलना गरी नेपाली सडकमा कार्यान्बयन गर्न सकिने नसकिनेजाँच गर्ने ।
 • सडक सम्बन्धि उपयोगी नया निर्माण सामाग्रीहरू प्रयोग गर्न मापदण्डहरु तैयार गर्ने ।
 • सडक सम्बन्धि मापदण्डहरु र सम्बन्धित अन्य मुलुकका मापदण्डहरु अनुसार नेपाल गुणास्तरमा राख्न सघाउने ।
 • मापदण्डहरु अनुसार काम नभएको भए त्यसको औचित्य तर्क संगत भएको वा नभएको अनुगमन गर्ने ।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation