द्विपक्षीय

द्विपक्षीय सहयोग शाखाका कामहरु :

  1. द्विपक्षीय अनुदान ऋणको लागी हुने बार्ता सम्झौताको लागी आवश्यक कागजात तयार पार्ने ।
  2. दातृ संस्थान डोनर एजेंसी र आयोजानाहरु बीच समन्वय गर्ने ।
  3. द्विपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मुल्यांकन गर्ने र निर्णय कार्यको लागी सम्झौत्ता अनुसार कार्यवाही गर्ने ।
  4. द्विपक्षीय आयोजनाहरुको प्रगती बिबरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना महाशाखा मा पठाउने ।
  5. बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खटि आएका विदेशीहरुको पासपोर्ट भिषा सम्बन्धि कार्य गर्ने।
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation