Acts-Regulations-Guidelines-Standards-Work Plan

Nepal Bridge Standards 2067
Environmental Management Guidelines (Reprint- July 1999)
Guidelines for Inspection and Maintenance of Bridges (Vol.-1)
Guidelines for Inspection and Maintenance of Bridges (Vol.-2)
Guidelines for Quality Management for Concrete Bridges
सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७४
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
The Public Procurement Act, 2007 (English Version)
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
The Public Procurement Regulations 2007 (English Version)

सरकारी रुख हटाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation