सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/154 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/31 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 लाेडरको विभिन्न स्पेयर पार्टसहरू सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/153 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 विज्ञप्ती सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/33 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/151 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना IFB NO.: 4/2080/081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/152 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/29 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/150 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/30 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 ठेक्का किन नतोड्ने ? सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना । सडक विभाग २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice for Notification of Intention to Award the Contract; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 ध्यानकर्षण सम्कन्धमा सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Contract Award Notice for Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS- 31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्