सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/13 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सडक डिभिजन, शिवपुरकाे स्वत प्रकाशन (त्रैमासिक) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ साउन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 ठेक्का सूचना -२/०७९/८० सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आशयको सूचना (सुचना नं १/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ साउन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७९ साउन १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28; Consultancy Services of Transaction Advisory Services under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०१-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ साउन १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 मिति २०७९।०४।१२ गते विहिवार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सडक डिभिजन जुम्लाको प्रकाशित ठेक्का आव्हानको सम्बन्धिको सुचनामा ठेक्का नं RDJML/337011384/079/80-13 को Bids/Technical Bid Opening Date मा २०७९।०४।१९ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ .. सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ साउन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/05 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Request for Expression of Interest (REOI) _Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29 सम्भार महाशाखा, सडक विभाग २०७९ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्