सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ साउन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानकाे लिलाम बिक्रि सम्बन्धी बाेलपत्र आब्हानको सूचना सडक विभाग २०७९ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 PMIS Software पुनः सञ्चालनमा रहेकोले मिति २०७९-०४-०३ सम्म PMIS Data Update गर्नु हुन । सडक विभाग २०७९ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन
7 रुग्ण पुलहरुकाे Google Sheet मा update गर्ने बारे । सडक विभाग २०७९ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आ.व. २०७९-८० को लागि सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७९ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Request for Circular / Admin Login Credentials (DoR Office use only) सडक विभाग २०७९ आषाढ ३१ फाइल उपलब्ध छैन
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 08-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ३० फाइल उपलब्ध छैन
11 Notice No.:SRCTIP- 6-078/79; Request for Bids (RFB);SRCTIP-DOR-NCS-17; Procurement of Non- Consulting Services for GBV Service Provider under SRCTIP in NNM Road. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 लिलाम समझौता बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०७९ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 ठेक्का सूचना -१/०७९/८० सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ आषाढ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०७९ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Clarification #2 on RFP document of (SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19) Selection of Consulting Service For Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP; विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. १०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्ह्वानको सूचना सडक विभाग २०७९ आषाढ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/०७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Clarification No.1 for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3; Improvement of Malekhu-Muglin Section (Km 43+542 to Km 82+403) of Prithvi Highway Under SRCTIP. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्