सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/83 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/82 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सम्पत्ति तथा लिलाम मालसामान बढाबढको सूचना - DCID विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० जेठ ०२ फाइल उपलब्ध छैन
4 Portable Bitumen Distributor (Sprayer) को दर रेट पेश गर्ने बारे_DORMEB/DP/079-80/03 यान्त्रिक महाशाखा २०८० जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/81 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 ग्रेडरको टायर ट्युव खरीद सम्वन्धी दररेट सहित प्रस्ताव आव्हानको सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Re-Invitation for Bid No: RDDNG/079/80-04 सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/80 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/78 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/79 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 कावासाकी लोडरको टूथ (सेन्टर, कर्नर, नटबोल्ट सेट समेत) खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Two Post Lift को दर रेट पेश गर्ने बारे_DORMEB/DP/079-80/02 यान्त्रिक महाशाखा २०८० बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र आवाहनको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८० बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/77 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८० बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/76 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 हुन्डाई लोडरको टूथ (सेन्टर, कर्नर, नटबोल्ट, वासर) खरिद सम्बन्धि दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० बैशाख १५ डाउनलोड गर्नुहोस्