कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway निरज शाक्य ९८५११२७८४२
2 Account Officer Third Class Account Account हरि प्रसाद काफ्ले ९८५१३१०६९१
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राम विहारी चौधरी
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सन्तराम पाण्डेय ९८५११०१७०१
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway अरबिन्द कुमार यादव
6 Nayab Subba Administration General Administration प्रकाश चन्द्र बुडथापा
7 Sub Engineer Engineering Civil Highway विजय प्रसाद साह
8 Engineer Engineering Civil Highway विजय रेग्मी
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रुप नारायण पौडेल
10 Accountant Account Account मधुकर रायमाझी