सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/91 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/90 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 आशयपत्रको सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० जेठ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 NOTICE FOR SHORTLISTED CONSULTING FIRMS(NSTRIPD/337011184/2079/80-D15) सडक विभाग २०८० जेठ १० फाइल उपलब्ध छैन
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/88 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 NOTICE FOR SHORTLISTED CONSULTING FIRMS(NSTRIPD/337011184/2079/80-D14) सडक विभाग २०८० जेठ १० फाइल उपलब्ध छैन
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/89 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/86 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/87 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/85 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/84 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Invitation for Bids सडक डिभिजन जुम्ला २०८० जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Lilam Sambandhi Suchna हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र अाव्हानको सूचना सडक डिभिजन, भरतपुर २०८० जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८० जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन जुम्ला २०८० जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 सम्पत्ति तथा मालसामानको लिलाम बढाबढको सूचना गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०८० जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सम्पत्ति तथा लिलाम मालसामान बढाबढको सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा । विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 भेहिकल स्कायनर खरीद सम्वन्धी दररेट सहित प्रस्ताव आव्हानको सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० जेठ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/83 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्