कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र पाण्डेय ९८५५०४१३३८ dipendracp09@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अशोक कुमार राय यादव erakryadav@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शिव नारायण प्रसाद साह ९८५४०२७८९६ shivnarayansah557@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway गिरीश नन्दन प्रसाद पोरस ९८५२०५०३६७ poras.gnp@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रकाश चन्द्र यादव ९८४४२०१८८२ prakashchandrayadav99@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway धर्मेन्द्र कुमार दास ९८६०९१५२२४ dharmendrador40@gmail.com
7 Account Officer Third Class Administration Account बिश्वराज पाेखरेल ९८५४०६३११५
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration रुपलाल राय यादव ९८४५८६०७७५ yadavruplal03@gmail.com
9 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account नागेन्द्र प्रसाद यादव ९८५४०७७४४४ nagendrakumar773@gmail.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजीव कुमार साह ९८४३८१५२५० sahsanjeev54@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रोशन साह ९८६१०७६४५७ roshan19419@gmail.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway भागवत कुमार गुप्ता ९८४२४०३२४० acc.bkgupta@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway नरेश कुमार चौधरी ९८४१७६४९२९ anjunaresh23@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पवन कुमार ओझा ९८६०५६२८१० ojhapawan061@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सत्यन्द्र प्रसाद यादव ९८४६२०१८००
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दिपांकर ठाकुर ९८४००११५७० thakurdipankar7@gmail.com
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नविन कुमार चौधरी ९८४९१५३२११
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राकेश कुमार चौधरी ९८६३६५४२५५ rakschy123@gmail.com
19 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रकाश यादव ९८२४७०६९५१ ydvprakash123@gmail.com
20 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway तेज नारायण साह ९८०४०८५५४१ tnsah1990@gmail.com
21 Computer Operator Non Gazatted First Class धर्मेन्द्र चौधरी ९८४५४२६६८० kumardk123st@gmail.com
22 Light Vechicle Driver Classless लेखराज थापा ९८४५२९००४४
23 Light Vechicle Driver Classless लेखनाथ न्यौपाने ९८४९८९०२५१ करार
24 Light Vechicle Driver Classless केदारनाथ दाहाल ९८५५०७०२३१ dkedar71@gmail.com करार
25 Office Assistant Classless मिलन कुमार थापा ९८६१७६४५४२ करार
26 Office Assistant Classless सुरेन्द्र कुमार यादव ९८४५२२२९६१ करार
27 Office Assistant Classless परदेशी चौधरी ९८०८००६४१० करार