सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 विज्ञप्ति !! सडक विभाग २०८१ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/147 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 लीलाम सम्बन्धी सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/145 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/146 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/21 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/144 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/143 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/142 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 लिलाम सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, दाङ्ग २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/141 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 टायर ट्युव तथा स्येयर पाटर्स खरिद सम्बन्धी दररेट पस्ताब पेश गर्ने बारेकाे सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्