सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७ र ०८-२०७८/७९ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर २०७९ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७ र ०८-२०७८/७९ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर २०७९ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बेलिबृज फुकाल्ने सम्बन्धी सूचना !! सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन
4 Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19;Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बेलिबृज फुकाल्ने सम्बन्धी सूचना !! सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ बैशाख २७ फाइल उपलब्ध छैन
6 Notice for Shortlisted Consulting Firms & Submission of RFP for SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS-19;Project Management Consultants (PMC) for Road Safety Management (MOPIT) under SRCTIP विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, विराटनगर २०७९ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, विराटनगर २०७९ बैशाख २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 चालु खर्चमा रकम वचत तथा नपुग तलवकाे विवरण पठाउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ बैशाख २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 चालु खर्चमा रकम वचत तथा नपुग तलवकाे विवरण पठाउने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ बैशाख २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना २०७८/०७९ सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ बैशाख २० फाइल उपलब्ध छैन
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना २०७८/०७९ सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ बैशाख २० फाइल उपलब्ध छैन
13 Web-page Login Credentials सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ बैशाख १६ फाइल उपलब्ध छैन
14 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०९-२०७८/७९ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर २०७९ बैशाख १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.०९-२०७८/७९ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर २०७९ बैशाख १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Web-page Login Credentials सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ बैशाख १६ फाइल उपलब्ध छैन
17 LOI for Construction of office Compound Wall हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 LOI for Construction of office Compound Wall हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन, चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Contract Award Notice; SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 1 & SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्