कार्य विवरण तथा कार्यविधि

  • पुलहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य गर्ने गराउने ।
  • स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार इस्टिमेट गरी परामर्शदाता छनौटको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
  • परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया (प्रस्ताव आह्वान, प्रस्ताव प्राप्त गर्ने, खोल्ने, आदि) सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • प्रस्तावको प्राबिधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्ने ।
  • स्वीकृत परामर्शदाताहरुसंग सम्झौता गर्ने ।
  • विभिन्न चरणमा प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएपछि चेक, कमेन्ट गर्ने र विभिन्न चरणमा भुक्तानीको लागि सिफारिश गर्ने ।