कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Deputy Director General First Class Engineering ई. उमेश विन्दु श्रेष्ठ 9841502349
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering ई. उमेश विन्दु श्रेष्ठ 9841502349
3 Senior Division Engineer Second Class Engineering ई. कृष्ण राज अधिकारी 9855011926
4 Engineer Third Class Engineering ई. विमल कुमार बस्नेत 9841204665
5 Computer Engineer Third Class Engineering क.ई. सनम श्रेष्ठ 9842697636
6 Senior श्री उदय नेपाल 9841279598
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री राजेन्द्र पराजुली 9847023146
8 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री विकास बादिकार 9849766180
9 Office Assistant Classless श्री गौतम कार्की 9841359696
10 Office Assistant Classless श्री सरिता जिरेल 9843080628
11 Office Assistant Classless श्री धनबहादुर तामाङ्ग 9860562972