सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/09 यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/36 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र सम्बन्धमा । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/35 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने बारे - Wheel Alignment Machine यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना । HMIS-ICT शाखा, याेजना तथा अनुगमन महाशाखा, सडक विभाग २०८१ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/34 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -स्क्यानर यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 लाेडरको विभिन्न स्पेयर पार्टसहरू सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/153 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 विज्ञप्ती सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/33 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/154 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/31 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/152 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/151 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना IFB NO.: 4/2080/081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/29 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/150 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्