सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-30 डाउनलोड गर्नुहोस्
2 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-30 डाउनलोड गर्नुहोस्
3 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-23 डाउनलोड गर्नुहोस्
4 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना 2074-12-23 डाउनलोड गर्नुहोस्
5 लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Clarification No.1 for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3; Improvement of Malekhu-Muglin Section (Km 43+542 to Km 82+403) of Prithvi Highway Under SRCTIP. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Clarification No.1 for Contract Identification No. SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3; Improvement of Malekhu-Muglin Section (Km 43+542 to Km 82+403) of Prithvi Highway Under SRCTIP. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७९ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice for Cancellation of Bids गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा सूचना महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक) दार्चुला २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice for Cancellation of Bids गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा सूचना महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक) दार्चुला २०७९ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७९ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन
18 Letter of Intent for Auction हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना 07-RDPLP- 2078/079 सडक डिभिजन, पाल्पा २०७९ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन
20 Letter of Intent for Auction हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७९ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्