सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice to Open Financial Bids हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3370124/074-75/03 (R), Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N. DORMEB/3371653/074-75/01, Mechanical Branch सडक विभाग २०७५ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding TOR , BOQ of RFP, C.N:NSTRIPD/3373294/074/75-D1, NSTRIPD/3373294/074/75-D2 and NSTRIPD/33731454/074/75-D3 , NSTRRIP सडक विभाग २०७५ जेठ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 APG को म्याद थप गरी पेश गर्ने बारे सडक डिभिजन, पोखरा २०७५ जेठ २४ फाइल उपलब्ध छैन
6 Notice Regarding LOI, C.N:DORHMISICT/3370124/074-75/009, HMIS-ICT सडक विभाग २०७५ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice Regarding TOR of REOI C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-3, Foreign Branch सडक विभाग २०७५ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice Regarding TOR of REOI C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-4, Foreign Branch सडक विभाग २०७५ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice Regarding Proposal Opening, Bridge Branch सडक विभाग २०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 वृक्षारोपण एबं हरियाली प्रबर्दन सम्बन्धमा , GESU सडक विभाग २०७५ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 आसय को सूचना (ठेक्का नं. २३ र २४ आ.व. २०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७५ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Letter of Contract Aggrement of DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility, Contract No:- PMEU/337159/074/75 F~1 सडक विभाग २०७५ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 ल्याव टेष्ट स्याम्पल सम्वन्धमा सडक विभाग २०७५ बैशाख २० डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Letter of Intention of Acceptance (LoI) of DPR, Contract No:-PMEU/337362/074/75 DPR 1~5, PMEU/337159/074/75 DPR 6~19 and Feasibility, Contract No:- PMEU/337159/074/75 F~1 सडक विभाग २०७५ बैशाख १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice Regarding RFP Document, C.N.BB-337320-UP-074-75-03, Bridge Branch सडक विभाग २०७५ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding RFP, Bridge Branch सडक विभाग २०७५ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Bid Dcoument of C.N.SRIP-ICB-NB-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding Bid Dcoument of C.N.SRIP-ICB-NB-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice Regarding Re-Invitation of Bids, C.N:SRIP-ICB-NB-01 , SRIP-ICB-NB-02 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७५ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 निर्माण कार्य सम्बन्धमा - निर्माण व्यबसायी दि आनन्द डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौं २ २०७५ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्