कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway मुकुन्द प्रसाद लामिछाने ९८५८७४५४२३
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राहुल राज पाण्डे ९८४४५३६७६७
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway असिम रसाईली ९८४१२२६६५४
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway मुकेंद्र बिक्रम मल्ल ९८४३६११९९९
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration प्रेम राज भट्ट ९८६८७३७१८०
6 Accountant Non Gazatted First Class Account Account कृष्ण भण्डारी ९८४८७३७६६८
7 Light Vechicle Driver Classless चन्नरी धामी
8 Office Assistant Classless शेर सिंह भाट