General Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1test-krrp

Office: काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजना

२०७९ आषाढ १३डाउनलोड गर्नुहोस्
2test-gnrp

Office: गमगढी-नाक्चालाग्ना सडक आयोजना

२०७९ जेठ २६डाउनलोड गर्नुहोस्
3DoR Pavement Design Guidelines

Office: सडक विभाग

२०७५ मंसिर ०५डाउनलोड गर्नुहोस्
4Pratima sthapana ko lagi mapdanda

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
5Criteria for establishment of Petrol Pump Fuel Station

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
6Nepal Road Standard 2070

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
7RSDP Project

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
8Statistical_Data_of_the_Strategic_Network_1994

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
9Road_User_Costs_Working_Paper

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
10Road_Pavement_Management_Discussion_Paper

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
11Lengthworkers_Related_Hand_Book

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
12Nepal_Road_Standard_2027_1st_Revision_2045

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्