कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बिजय कुमार शाह bijayksah@gmail.com
2 Office Assistant First Class दिवाकर सत्याल ९८६३९४४२६७ diwakarsatyal56@gmail.com नेपाली
3 Office Assistant First Class रामजी बहादुर थापा ९८४९५५४८३८ नेपाली
4 Light Vechicle Driver First Class रामचन्द खुलिमुली ९८६१२८७६१६ khulimuli715@gmail.com नेपाली
5 Second Operator Mechanical इन्द बहादुर आले मगर ९८५५०१८६५५ नेपाली
6 Heavy Vechicle Driver First Class हरीकृषण श्रेषठ ९८४१९४७६५१ Harishrestha565@gmail.com नेपाली
7 Office Assistant First Class शकर दयाल ठाकुर ९८४४०६४५९७ dipshankar323232@gmail.com नेपाली
8 Office Assistant First Class सुजित कुमार यादव ९७४५९४७०३० sujithero71@gmail.com नेपाली
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance शितल कुमार चाैधरी ९७४६५४१२९५ Sitalkumarchaudhary600@gmail.com नेपाली