कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer श्री रामेश्वर शाह ९८५४०२६९८८
2 सोभित प्रसाद यादव ९८४२८२४५८९
3 श्री केदारनाथ यादव ९८१४७६५०८५
4 श्री खड्ग बहादुर नेपाल ९८४२६२४०७९
5 श्री नवराज खतिवडा ९८४२४४७६०१
6 श्री रुद्रमणि अधिकारी ९८४२०४४८९३
7 श्री विष्णु कुमार श्रेष्ठ ९८४२१७५४५७
8 श्री जगदिश प्रसाद यादव ९८४२८२७३१२
9 श्री दुर्गा नेपाल ९८४२३०९५५२
10 श्री संजय कामैत ९८४२८२४५९०
11 श्री नेम कुमार महत्तो ९८०४७११९७९
12 श्री राम प्रसाद चौधरी ९८०५९३०३५३१
13 Second Operator श्री मुरली प्रसाद यादव ९८४२८५९४२९
14 श्री पंचु मण्डल ९८४२८४०३९३
15 श्री रेवती रमण दत्त ९८४२८२४९८१
16 श्री अजुन मण्डल ९८१४७६५०२९
17 मो.फालिज राईन 9842827593
18 श्री शम्भु नाथ महत्तो ९८६२१५४०५०
19 श्री रुद्रनारायण यादव ९८०५९१४३७८
20 श्री रामेश्वर यादव ९८४२९५७८८६
21 श्री अमेरिका डोम