कार्य क्षेत्र

कार्यक्षेत्र

  • भारि उपकरण मर्मत सम्भार 
  • मध्यम उपकरण मर्मत सम्भार 
  • हेभि ईक्विपमेन्ट ढुवानी गर्नको लागि लो बेड तथा ट्रक मर्मत संचालन । 
  • सडक विभागको माग अनुसार उपलब्ध गराउने ।