कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Deputy Director General First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भुवन अधिकारी
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance राजनमान श्रेष्ठ
3 Senior Division Engineer Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance महेश कुमार पराजुली
4 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सरोज सुबेदी
5 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance लक्ष्मी पराजुली
6 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रेम प्रसाद रिजाल
7 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance ईश्वर जोशी
8 Mechanical Store Keeper Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance श्री कृष्ण श्रेष्ठ