कार्य क्षेत्र

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, आर्थिक ऐन नियम र कार्यविधि, प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारबाट भएको मार्ग निर्देशन तथा सडक विभागको आन्तरिक कार्यसंचालन विधि एवं निर्देशन समेतलाई पालना गर्दै यस महाशाखाले तपशिलका मुख्य मुख्य कार्यहरु आफु र आफ्ना अन्तर्गतका ८ हेभी ईक्वीपमेन्ट डिभिजन, ८ यान्त्रिक कार्यालय र १ तालिम केन्द्रबाट सम्पादन गर्दै आएको छ ।

यान्त्रिक महाशाखाका मुख्य कार्यहरु :

  • हेभी ईक्वीपमेन्ट डिभिजन र यान्त्रिक कार्यालय तथा यान्त्रिक तालिम केन्द्रले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण मर्मत तथा संचालनको लागि रकम बांडफांड तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्ने ।
  • यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरु एलोकेसन गर्न राय दिने ।
  • पुराना काम नलाग्ने तथा अनावश्यक यान्त्रिक उपकरण तथा सवारी साधनहरु लिलाम गर्ने कार्यलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
  • विदेशबाट स्पेयर पार्टस खरिद गर्ने ।
  • कार्य संचालन कोषको प्रोत्साहन पुरस्कार सम्बन्धी मूल्यांकनको काम र केन्द्रीय आ.वि. तयार गर्ने ।