Portable Bitumen Distributor (Sprayer) को दर रेट पेश गर्ने बारे_DORMEB/DP/079-80/03

२०८० जेठ ०२

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

सूचना नं. DORMEB/DP/079-80/03

प्रकाशन मिति २०८०/०२/०२

 

सडक विभाग अन्तर्गतका सडकहरु मर्मत संभारमा प्रयोग हुने Portable Bitumen Distributor (Sprayer) खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा सडक विभागमा सूचिकृत भएका सम्बन्धित आपूर्तीकर्ताहरु र सूचिकृत नभएका सम्बन्धित आपूर्तीकर्ताहरु लाई व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०८०/०२/०८ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न Standard Bidding Document “Direct Purchase” मा दररेट भरि उपलब्ध गराई दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

 

 

 

 

योजना तथा खरिद व्यवस्थापन शाखा प्रमूख

यान्त्रिक महाशाखा

सडक विभाग


डाउनलोड गर्नुहोस्