ठेक्का खोलिने स्थान बारे_१

२०८० भाद्र १३

ठेक्का खोलिने स्थान बारे।

उपरोक्त विषयमा यस महाशाखा हाल बबरमहल, काठमाण्डौ मा सरेको भएता पनि यस आ.व. मा IFB No. DORMEB/33701011/080-81/01, DORMEB/33701011/080-81/02 र DORMEB/NCB/080-81/01 अन्तर्गतका ठेक्काहरु सम्बन्धी e-bid हरु यस महाशाखा रहेको साविक कै स्थान पाटनढोका, ललितपुर मै खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।


डाउनलोड गर्नुहोस्