कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. अरुण कुमार लाल कर्ण ९८५४०२००९१ arunlalkarn@gmail.com डिभिजन प्रमुख
2 Account Officer Third Class Account Account अवधेश साह ९८५४०३१०१५ लेखा प्रमुख
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.विवेक कुमार झा ९८६१६६१५११ vivek4u003@gmail.com ६ लेन सडकको लागि
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. विकाश कुमार ९८५४०२७७१७ vikash119@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.सम्पत लाल दास ९८४२८३०८७२ ersampat72@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. रणधीर कुमार सिंह ९८६२४०७०८९ ioeran123@gmail.com
7 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. संजय कुमार यादव ९८५५०४१९६० sanjayayadav0213@gmail.com
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration B & R अमित कुमार मण्डल ९८४९२४२५४७
9 Accountant Non Gazatted First Class Account Account B & R अजय कुमार यादव ९८५११४०७४५
10 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration मनोज कुमार दास ९८४४२१८९९६ manoj_das_2014@yahoo.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सुनिल मण्डल ९८४९५१३१९२
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिजय प्रसाद साह ९७४४३८८०५५
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway आनन्द कुमार साह ९८१५८६४२३८
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजित महतो ९८४९१५७८३० sanjeetr.mahato@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राकेश साह ९८४४४०८८०३
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway धिरेश साह ९८४०८५४५०३
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कन्चन झा ९८६१२२३५८२
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नारेंद्र कुमार यादब ९८६६३६२०२७
19 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजय कुमार यादव ९८४९०८८९६३
20 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रुद्र कुमार झा ९८१६८४१४०५